Algemene voorwaarden

Levering- en Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten
overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt pas tot stand door opdrachtbevestiging van aankoop in de webshop .
De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
2.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Betaling
Betaling per overschrijving dient te geschieden binnen 7 dagen na de besteldatum..
Goederen persoonlijk geleverd aan huis of bij afhaling dienen contant te worden betaald. Indien uw betaling per overschrijving niet binnen 7
dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de
afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

Afhalen van bestelde goederen dienen binnen 5 dagen te gebeuren nadat de bevestigings mail " Klaar om af te halen"verstuurd is.
Indien de bestelde goederen niet afgehaald worden binnen 5 dagen behoud Aquariatics zich het recht de bestelling te annuleren en de goederen opnieuw te koop aan te bieden.

3.1 Betaling op factuur, opschorting en zekerheid bij vooruitbetaling

1.Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door Koper binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling binnen deze termijn geeft geen recht op enige vorm van korting op de overeengekomen prijs.
2.Betaling dient te geschieden door overmaking of storting op de op de factuur aangewezen bankrekening.
3.Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim en is AQUARIATICS gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke handelsrente, een boete van 5% (vijf procent) aan de Koper in rekening te brengen voor elke maand of deel van een maand dat volledige betaling uitblijft.
4.AQUARIATICS heeft het recht ieder bedrag dat zij en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan Koper en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder bedrag dat Koper, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is aan AQUARIATICS. Koper doet afstand van iedere verrekenings- en opschortingsbevoegdheid alsmede ieder retentierecht jegens AQUARIATICS.
5.Alle betalingen door of namens Koper strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op verschuldigde wettelijke (handels)rente, daarna in mindering op de boete ingevolge artikel 5.5 en in laatste instantie in mindering op de hoofdsom.
6.Indien en zolang Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met AQUARIATICS gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft AQUARIATICS het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar rechten op het gestelde in artikel 11.
7.Bij verzuim van de Koper is AQUARIATICS gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan, waarbij zij aanspraak maakt op volledige vergoeding van zowel de door haar gemaakte gerechtelijke kosten als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een ondergrens van € 75,-.
8.AQUARIATICS heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het
uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquariatics zich ten aller tijden het recht
om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en
prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in
gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.
Zodra de te leveren producten Aquariatics verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op
de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het
postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten
tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Producten worden geleverd op het factuur adres of Bpost en/of DPD Postpunt.

Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en
verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf
verlaten.

Aquariatics is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van prijswijzigingen.

7. Reclamaties
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquariatics
te melden. Reclameren ter zake van leveringen dienen binnen 2 maanden nadat de goederen de koper hebben bereikt alleen
schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met
onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de
overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen in originele staat, hetzij voor
gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de terug genomen goederen een tegoedbon doen toekomen of het aankoopbedrag terugbetalen.
Aan afwijkende foto`s die verschillen van de werkelijkheid( kleur, afmetingen,..) kunnen geen rechten ontleend worden.
Al onze foto`s en beschrijvingen zijn onder voorbehoud van drukfouten en afwijkingen.

8. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen.
De goederen dienen compleet en goed verpakt geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor
rekening van de klant. Aquariatics betaalt binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van
de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

9. Herroepingsrecht

Download het herroepingsrecht formulier via onderstaande link:

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/aquariatics/files/nl_nl_1_Herroeping%20ok.pdf?t=1537871129

Bij producten:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1.De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


10. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


11. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
8.de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
9.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
1.De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
2.hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
3.hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
4.de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
B2B maakt geen aanspraak op het voor consumenten bedoelde herroepingsrecht.


12. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


13. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
5.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
1.Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
2.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
3.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
8.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
10.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
11.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
12.de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

14. Retourneren

Bedenktijd

Na ontvangst van uw bestelling heeft u een bedenktijd van 14 dagen en mag u zonder opgave van reden uw aankoop annuleren. Producten mogen worden uitgepakt om te kunnen beoordelen of u deze wenst te behouden. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de producten, de verpakking en eventuele toebehoren. Producten mogen worden gebruikt om vast te stellen of het artikel naar wens is. Indien u (een gedeelte van) uw bestelling wenst te retourneren kunt u een retourzending aanmelden door middel van ons retourformulier.

Retourneren

Na uw bedenktijd van 14 dagen heeft u nogmaals 14 dagen om uw bestelling aan ons te retourneren. Wij zullen dan het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen (uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding), op voorwaarde dat wij de retourzending inmiddels in goede staat hebben ontvangen. Indien u de complete bestelling retourneert zullen ook de door ons gerekende verzendkosten worden terugbetaald. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Indien wij het product, eventuele hulpstukken, handleidingen of de originele productverpakking beschadigd, nat, vervuild of incompleet retour ontvangen kunnen de door ons gemaakte kosten voor reparatie of vervanging in rekening worden gebracht. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om onze productverpakkingen niet als verzenddoos te gebruiken.

Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd.
Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde
geldige reden, wordt € 25,= in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.
Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte artikelen worden NOOIT retour genomen.

15. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij
aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst
tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

16. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is
de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

17. Overmacht
Indien Aquariatics door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aquariatics wordt verstaan
elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien
was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van
een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

18. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Aquariatics tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij
van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

U heeft als consument steeds recht op 2 jaar wettelijke garantie vanaf de dag dat het artikel bij u thuis is geleverd.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer
van Aquariatics liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot
vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet
verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd,
dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

De klant draagt zelf de kosten voor het bezorgen van het na te kijken artikel( garantie/reparatie).

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden(garantie) na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Voor niet werkende, beschadigde of incomplete leveringen vragen wij u dit zo snel mogelijk te laten weten. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Aquariatics is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

19. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aquariatics in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Aquariatics niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aquariatics.

De klant vrijwaart Aquariatics te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aquariatics blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de
betreffende levering dan wel het bedrag dat Aquariatics de klant maximaal in rekening had kunnen
brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers,
werknemers en alle andere personen die door Aquariatics ter uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.


20. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden
verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aquariatics

Aquariatics BV
Ondernemingsnummer: 0763.693.470
BTW nummer: BE0763693470(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Aquariatics | sitemap | rss